Rzeczpospolita Polska Suwerenów, RPS, czy Republika Suwerenów? Czego dotyczą te nazwy w odniesieniu do praw autorskich i własności intelektualnej?

Od samego założenia Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów powinno być ogólnie wiadomym Suwerenom polskim i przez nich wydelegowanym Posłom, którzy utworzyli Konstytucję Suwerenów Rzeczpospolitej Polskiej, że administracja ukonstytuowanego przez nich państwa miała być strukturą zorganizowaną horyzontalnie, a nie piramidalnie, co w oczywisty sposób implikuje, że ani nazwa Rzeczpospolita Polska Suwerenów, ani utworzony z niej skrótowiec RPS nie mogą stanowić własności żadnego rodzaju, włączając w to własność intelektualną, którą można by przypisać jednemu człowiekowi, jednej rodzinie, albo wyznaczonej w oddzieleniu od pozostałego ogółu Suwerenów Rzeczpospolitej Polskiej grupie interesu.

Uzasadnieniem tej tezy jest to, że Rzeczpospolita Polska Suwerenów jest dobrem wspólnym wszystkich Suwerenów Polskich, którzy ją utworzyli oraz wszystkich tych, którzy ją nadal tworzą i utrzymują jej istnienie, przez swoje zaangażowanie i udział na wiele sposobów i w różnych formach.

Prawa autorskie i własność intelektualna dotyczące nazwy Rzeczpospolita Polska Suwerenów oraz jej skrótowca RPS należą do wspólnoty Suwerenów Polskich, która tworzy Rzeczpospolitą Polską Suwerenów. Nie mogą być one przypisane ani sprzedane na zasadach wyłączności do jakiejkolwiek korporacji, grupy interesu czy innego podmiotu.

Ważne jest, aby to jasno zrozumieć i respektować, że nazwa Rzeczpospolita Polska Suwerenów oraz jej skrótowca RPS są oznaczeniami państwowymi, które reprezentują wspólnotę Suwerenów Polskich i nie mogą być wykorzystywane w sposób nieuprawniony konstytucyjnie lub bez wyraźnej i wyrażonej, a nie dorozumianej zgody tej wspólnoty.

Czy akronim, czyli skrótowiec RPS może się odnosić do nazwy Rzeczpospolita Suwerenów?

W języku polskim wyrażenie „rzeczpospolita” stanowi jedno słowo, dlatego skrótowiec RPS nie może bezpośrednio odnosić się do nazwy Rzeczpospolita Suwerenów, chociaż w mowie potocznej bywa używany z nią zamiennie. Tej drugiej nazwie, czyli Rzeczpospolitej Suwerenów należało by przypisać skrótowiec RS. Natomiast RPS bezpośrednio może odnosić się do Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów, która jest ukonstytuowaną formą państwowości Suwerenów polskich. Oznacza to, że zarówno nazwa Rzeczpospolita Polska Suwerenów, jak i jej akronim RPS w odniesieniu do państwa Suwerenów Polskich, są własnością wspólnoty Suwerenów Polskich.

W jaki sposób skrótowiec RPS może się odnosić do nazwy Rzeczpospolita Suwerenów?

Akronim RPS podobnie jak potocznie używana nazwa Rzeczpospolita Suwerenów, w odniesieniu do Suwerenów Polskich tworzących Rzeczpospolitą Polską Suwerenów pojawiły się po utworzeniu Konstytucji Suwerenów Rzeczpospolitej Polskiej podpisanej dnia 17.07.2020 roku, co w kwestii praw autorskich i własności intelektualnej, o ile taką własność można by przypisać do określonej formy osobowej lub organizacyjnej na prawach wyłączności wskazuje, że nazwa RPS nie może być własnością nikogo innego poza wspólnotą Suwerenów Polskich tworzących Rzeczpospolitą Polską Suwerenów, a roszczenie posiadania wyłączności do tych praw przez grupę zarządzającą spółką RPS INTERNATIONAL LTD i przypisujacą sobie samozwańczo niekonstytucyjną rolę administracji RPS (państwa), czyli Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów, jest jawnym podszywaniem się pod administrację Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów oraz wprowadzaniem w błąd Suwerenów i opinię publiczną.

Czy Rzeczpospolita Polska Suwerenów, RPS, Rzeczpospolita Suwerenów, RPS INTERNATIONAL LTD to jedno i to samo?

Jak wspomniałem wyżej, o ile w sensie potocznego użycia Rzeczpospolita Suwerenów może odnosić się do określenia Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów, nie może tym samym, w uzasadniony sposób i w tym samym znaczeniu odnosić się do RPS INTERNATIONAL LTD, a co z tego wynika, RPS INTERNATIONAL LTD nie może stanowić administracji Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów, ponieważ zarząd RPS INTERNATIONAL LTD nie został nigdy powołany do funkcji administracyjnej Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów zgodnie z jej Konstytucją, przez konstytucyjnie lub walnie wyznaczonych do tego przedstawicieli Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów. Nie istnieje też żadna korporacja, mająca status osobowości prawnej, zarejestrowana gdziekolwiek indziej poza Rzeczpospolitą Polską Suwerenów (przez wielu mylnie utożsamiana ze spółką RPS INTERNATIONAL LTD i jej zarządem i pracownikami), która nabyła by wymieniane wcześniej prawa autorskie i własność intelektualną do nazwy Rzeczpospolita Polska Suwerenów lub RPS w znaczeniu państwowym, wyłącznie i niezależnie od innych Suwerenów Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie wchodzili w skład zarządu i pracowników tej korporacji. Oznacza to, że w.w. prawa autorskie i własność intelektualna również nie mogą być przypisane do korporacji RPS INTERNATIONAL LTD na zasadach wyłączności.

W takim przypadku, należy jasno podkreślić, że nazwa Rzeczpospolita Polska Suwerenów oraz jej skrót RPS nie mogą być traktowane jako własność jednego człowieka, rodziny, grupy interesu lub korporacji zarejestrowanej w innej jurysdykcji niż dotycząca praw konstytucyjnych z dnia 17.07.2020 roku. Zgodnie z zasadami konstytucyjnymi i prawem, Rzeczpospolita Polska Suwerenów jest państwem, które powstało na podstawie woli i decyzji Suwerenów Polskich.

Konkluzja.

Należy to jasno i wyraźnie oznajmić, i podkreślić, że powyższe implikuje, że niezależnie od konstytucyjnie przyjętego nazewnictwa Rzeczpospolita Polska Suwerenów lub Rzeczpospolita Suwerenów, z racji swojego charakteru, powołania i formy organizacyjnej, jako określenie państwa Suwerenów, nie może być własnością intelektualną i objęte prawami autorskimi przez jednego człowieka, jedną rodzinę, jedną wyłączoną od innych Suwerenów Rzeczpospolitej Polskiej grupę interesu lub korporację zarejestrowaną w jakiejkolwiek innej jurysdykcji niż jurysdykcja Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów, gdyż jest dobrem wspólnoty narodowej Suwerenów.

Zadeklarowany Suweren i wydelegowany na walnym zgromadzeniu Suwerenów Polskich Poseł,
w czynnej i honorowej służbie Suwerenom Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów,
Bolemir z Gai.

Czytaj także: „Odpowiedź na zarzuty domniemanego naruszenia praw autorskich wniesione przez Marcina Vama przeciwko Bolemirowi z Gai”