Treść zarzutów i związanego z nimi roszczenia Marcina Vama odnosi się do zawartości domeny znajdującej się pod adresem https://republicofsovereigns.org dostępnej w języku angielskim i polskim.

Prawo autorskie ma na celu ochronę wyrażenia idei, a nie samej idei. Przykładowo: każdy ma prawo napisać własną książkę o szkole dla czarownic i czarodziejów, ale powielanie znacznych fragmentów książek o Harrym Potterze byłoby prawdopodobnie naruszeniem prawa autorskiego.

Słuszności może domagać się ten, kto postępuje w honorze, w dobrej wierze i z czystymi rękami.
Nikt jednostronnie nie może stworzyć zobowiązania dla innego człowieka.
Nie można domagać się tego, do czego nie ma się prawa.

 

Oświadczenie woli

Ja, Bolemir z Gai, oświadczam, że odrzucam wszelkie roszczenia domniemanych praw autorskich i domniemanych szkód przeszłych, obecnych i przyszłych w odniesieniu do zawartości domeny republicofsovereigns.org oraz żądam:

 1. Zaprzestania zniesławiania, szerzenia fałszywych oskarżeń i zarzutów, obraźliwych stwierdzeń, celowego niszczenia mojego wizerunku publicznego, nękania lub zastraszania mnie lub mojej rodziny oraz naruszania miru domowego lub wymuszania na mnie fałszywych oświadczeń lub dokonywania innych bezprawnych, niegodnych człowieka i Suwerena działań.
 2. Należytego przedstawienia dowodów rzeczywistej, a nie domniemanej szkody wraz z określeniem danych poszkodowanego;
 3. Szczegółowego opisu przedmiotu/ów objętego/tych prawami autorskimi, których domniema się naruszenie wraz ze wskazaniem odnośnych i precyzyjnie sformułowanych przykładów naruszeń praw/a autorskich/ego w czasie 14 dni od daty opublikowania tego oświadczenia.

Jeżeli w wyznaczonym przeze mnie terminie stosowne dowody potwierdzające zasadność oskarżeń i roszczeń nie zostaną należycie przedstawione, uznam to za przyznanie się do błędu i potwierdzenie wnoszącego zarzuty, że żadne merytoryczne dowody nie istnieją, a oskarżenia i roszczenia zostały pochopnie i bezpodstawnie sformułowane i wysunięte. Będzie to równoznaczne z przyznaniem się wnoszącego zarzuty Marcina Vama do błędu skutkujące z jego strony zaprzestaniem dokonywania czynności, które były wymierzone przez niego i jego popleczników przeciwko mnie i które powodują moją szkodę. W konsekwencji tego, będę oczekiwał niezwłocznego złożenia oficjalnych przeprosin w formie pisemnej w przestrzeni publicznej, w której nastąpiły celowe, bezzasadne oskarżania, roszczenia, obrażanie i pomówienia oraz wyrządzanie szkód emocjonalnych i wizerunkowych.

Zastrzegam sobie prawo do weryfikacji treści przeprosin, które należy dostarczyć na adres Akademii Suwerena przed jej publicznym udostępnieniem przez Marcina Vama. Jeśli warunki te zostaną spełnione wybaczę popełniony przez roszczącego błąd i uznam sprawę za niebyłą.

Jeśli natomiast, pomimo braku wykazania rzeczywistych podstaw roszczenia i dowodu naruszenia praw autorskich, bezzasadne i szkodliwe dla mnie oskarżenia, nękanie, i inne wyżej wymienione, szkodliwe działania będą nadal kontynuowane, będę zmuszony do podjęcia, przeciwnych, właściwych dla sprawy kroków prawnych.

Ustalenie faktycznego stanu Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów

 1. Rzeczpospolita Polska Suwerenów nie jest własnością jednego człowieka, rodziny lub rodu. Jest wspólnie wypracowanym dobrem wszystkich uczestniczących w jej tworzeniu Suwerenów, w unii z innymi Suwerenami wliczając w to pomoc innych uczestników i udziałowców angażujących się na wiele sposobów wedle potrzeby.
 2. Rzeczpospolita Polska Suwerenów od samego początku swojego powstania nie jest organizacją o centralnej strukturze zarządzania. Zostało to wielokrotnie podkreślone, że jest formą unii niezależnych Suwerenów i tworzonych przez nich rodów.
 3. Nie istnieją żadne oficjalne dokumenty państwowe Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów, które wyrażają ujednolicenie i scentralizowanie administracji powołanego państwa Suwerenów i przypisanie jej do określonej i zwłaszcza samozwańczej, niejawnej lub dorozumianej formy administracji państwowej.
 4. Żadna jednostka lub samozwańcza grupa niepowołana do tego przez wspólnotę państwową Suwerenów nie może zawłaszczać sobie wspólnego dobra wypracowanego przez współuczestniczących w tworzeniu i utrzymywaniu Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów.
 5. Żadna grupa Suwerenów nazywając siebie administracją państwową Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów nie została powołana na wiecu z woli Suwerenów Rzeczpospolitej Polskiej lub ich przedstawicieli zgodnie z Konstytucją z dnia 17.07.2020. Nie posiada też przyznanego jej w referendum lub na zgromadzeniu ogólnym mandatu społecznego, który powołał i wyznaczył ją do pełnienia roli przedstawicielskiej w wykonywaniu zadań administracji państwowej na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów.
 6. Nazwy państwa Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów albo nazwy skróconej Rzeczpospolitej Suwerenów, nie należy mylić z jakąkolwiek nazwą korporacji zarejestrowanej w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą Polską Suwerenów, systemie legislacyjnym lub w obcej jurysdykcji.
 7. Samozwańcza grupa Suwerenów, która nadaje sobie miano administracji państwowej Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów nie będąc do tego powołaną ani wyznaczoną przez przedstawicieli Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów przyjęła niezatwierdzoną konstytucyjnie i nie istniejącą wcześniej nazwę skróconą RPS lub RPS INTERNATIONAL, tym samym podszywając się pod miano reprezentacji państwowej imituje nazwę państwa określaną w Konstytucji z dnia 17.07.2020 jako Rzeczpospolita Polska Suwerenów.
 8. Administracja RPS INTERNATIONAL LTD, która nie jest konstytucyjnie powołaną przez Suwerenów Rzeczpospolitej Polskiej administracją państwową, pojawiła się w sposób samozwanczy i została opanowana przez nieokreślonych i w większości anonimowych ludzi, którzy pod anonimowością ukrywają swoją odpowiedzialność przed Suwerenami Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów.
 9. Administracja RPS INTERNATIONAL LTD pojawiła się w przestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów z ofertą o charakterze komercyjnym narzucając w sposób zmonopolizowany wytwarzanie dokumentów identyfikujących Suwerenów, twierdząc przy tym, że każdy Suweren za pośrednictwem RPS INTERNATIONAL LTD wytwarzając swoje suwerenne dokumenty dla siebie pozostaje ich jedymym administratorem. Jednakże przedstawiciele spółki RPS INTERNATIONAL LTD przy różnych okazjach zachowują się tak jakby sugerowali, że w/w spółka ma uprawnienia administracyjne do zarządzania Rzeczpospolitą Polską Suwerenów.
 10. Oferta RPS INTERNATIONAL LTD jest nieobligatoryjna w sensie administracji państwowej, jednostronnie przygotowana na zasadach handlowo-usługowych i polega na udostępnieniu wzorów zastrzeżonych i posiadanych przez spółkę RPS INTERNATIONAL LTD będącą własnością rodziną, niezależną od woli przedstawicieli ukonstytuowanej Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów. Jednocześnie przedstawiciele spółki sprawiającą wrażenie działalności konstytucyjnej, co jest oczywiście nieprawdą. Opisana oferta nie została oficjalnie zlecona przez Rzeczpospolitą Polską Suwerenów, nie istnieje też żadna reprezentująca Rzeczpospolitą Polską Suwerenów umowa ze spółką RPS INTERNATIONAL LTD zlecająca administrację państwową spółce. Spółka nie posiada wyłączności na dostawę usług administracyjnych, handlowych lub innych.
 11. Produkty wspomnianej oferty handlowo-usługowej zostały zaproponowane przez RPS INTERNATIONAL LTD w środowisku Suwerenów Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach wolności zawierania umów prywatnych. Suwereni mogą, ale nie muszą, z tej oferty korzystać. Nie jest ona w sensie państwowym administracyjnie obligatoryjna, wyłączna ani ustandaryzowana. Nie powstała za wyrażoną konstytucyjnie wolą ogółu Suwerenów Rzeczpospolitej Polskiej, ani na konstytucyjnie zwołanym wiecu, ani za zgodą wyznaczonych przedstawicieli, ani w wyniku ogólnego referendum. Oferta nie była wynikiem zatwierdzonego zlecenia Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów.
 12. Rzeczpospolita Polska Suwenów nie wnosi sprzeciwu wobec istnienia spółek wspomagających konstytucyjną administrację państwową, jej zarządy i pracownicy mogą zajmować się niezależnymi od państwa sprawami samych spółek, ich reprezentacją i działalnością handlowo-usługową, o ile nie podszywają się pod administrację Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów. Jednakże używanie skrótu RPS może być uznawane za wprowadzające w błąd w celu podszywania się zarządu i pracowników spółki RPS INTERNATIONAL LTD pod administrację państwową Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów.
 13. Prawa do własności intelektualnej lub jej wytworów firmujące dobrowolną wspólnotę Suwerenów w zdecentralizowanej formie państwowej stanowią własność państwową i nie mogą być utrzymywane w wyłącznym posiadaniu indywidualnych Suwerenów, pomniejszych grup Suwerenów lub niepaństwowych korporacji, nad którymi rzeczywista i ukonstytuowana administracja państwowa Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów nie może mieć bezpośredniego nadzoru.
 14. Nazwa Rzeczpospolita Suwerenów, podobnie jak słowo państwo, nie mogą być zastrzeżone na wyłączność jednostki lub niekontrolowanej przez państwo grupy w żadnym języku, ponieważ słowa i ich znaczenie są dobrem kultury i tradycji językowej wszystkich ludzi i Suwerenów i należą do suwerennej wspólnoty narodów.
 15. Znaki graficzne użyte do zapisu nazwy (alfabet), ani słowa, takie jak 'suweren(i)’ lub 'rzeczpospolita’, czy 'republika’, ani ich znaczenie nie zostały stworzone współcześnie, nie są i nie mogą być własnością jednego człowieka lub korporacji i jako dobro wspólnotowe, kulturowe oraz duchowe stanowią spuściznę zarówno lokalnej jak i globalnej tradycji ludzkości. Jako takie nie mogą być opatentowane na zasadach własności praw autorskich czy intelektualnych, ani zawłaszczane na wyłączność zwłaszcza bez powoływania przez konstytucyjnie prawowitą administrację państwową. W przeciwnym razie jest to bezprawne i oszukańcze zawłaszczanie praw autorskich i własności intelektualnej wszystkich Suwerenów i ludzi w celu bezprawnego uzyskania korzyści majątkowych na rzecz określonych jednostek, grup lub korporacji tak jak to próbują czynić reprezentanci rodzinnych interesów RPS INTERNATIONAL LTD lub podobnych spółek.
 16. Połączenie słów Rzeczpospolita Suwerenów jako nazwa państwa, choć jest używana w potocznym znaczeniu, nie istnieje w oficjalnych dokumentach państwowych Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów, Obwieszczeniach lub Konstytucji z dnia 17.07.2020. Nazwa Rzeczpospolita Suwerenów, albo Republika Suwerenów jest wyrażeniem potocznym określającym Rzeczpospolitą Polską Suwerenów, ale nie została konstytucyjnie zatwierdzoną nazwą przez Suwerenów Rzeczpospolitej Polskiej podobnie jak skrócona nazwa RPS.

Podsumowanie.

Jak zostało to wielokrotnie wypowiedziane i powtórzone w tubie propagandowej Marcina Vama na różnych platformach medialnych i komunikacyjnych oraz na wielu innych kanałach komunikacyjnych Suwerenów Rzeczpospolitej Polskiej, każdy Suweren tworzący Republikę Suwerenów z innymi Suwerenami jest podstawową, samodzielną jednostką Rzeczpospolitej Suwerenów, jest jednoosobowym państwem i zarazem jednoosobową administracją i zarządem, tego zdecentralizowanego administracyjnie państwa, na swoim własnym poziomie. Jego suwerenne prawa są przyrodzone i nienaruszalne. Suweren jest administratorem i twórcą własnych dokumentów Suwerena nawet jeśli korzysta z usługi udostępnionej przez niezależne, niepaństwowe spółki takie jak RPS INTERNATIONAL LTD.

Wspólnie wypracowane przez Suwerenów Rzeczpospolitej Polskiej dobro, nie zostało złożone ani przekazane na własność lub na wyłączność w ręce niezidentyfikowanej grupy nazywającej siebie samych w sposób zwodniczy administracją RPS. Nie istnieje oficjalny dokument wyraźnie wyrażający wolę Suwerenów Rzeczpospolitej Polskiej, który potwierdzałby konstytucyjne powołanie i zlecenie administrowania państwem lub unią Suwerenów spółce RPS INTERNATIONAL LTD albo przyznanie takiego zlecenia samozwańczej i anonimowej grupie ludzi, nazywającej siebie samych administracją państwową RPS pod pozorem pełnienia roli administracji państwowej Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów. Jedyne prawo jakie ta grupa posiada jest prawem do przedstawiania nieobligatoryjnych ofert handlowo-usługowych dostępnych za pośrednictwem spółki RPS INTERNATIONAL LTD na zasadach wolności zawierania umów prywatnych pomiędzy jednostkami, ale bez powoływania się na autorytet administracji państwowej Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów.

Zawłaszczanie i uzurpowanie sobie prawa do praw autorskich i intelektualnych będących własnością wspólnoty państwowej Suwerenów Rzeczpospolitej Polskiej jest wymuszeniem w celu uzyskania korzyści majątkowych, fałszerstwem, oszustwem i kradzieżą. Może być traktowane jako naruszenie porządku publicznego, bezpieczeństwa państwa i zagrożenie jego wizerunku.

Treści, struktura ideowa i organizacyjna oraz wzory graficzne udostępnione w domenie republicofsovereigns.org nie są ani plagiatem państwa Suwerenów, ani naruszeniem własności autorskiej RPS INTERNATIONAL LTD. Są natomiast niezależną od korporacyjnej kontroli narzuconej Suwerenom Rzeczpospolitej Polskiej przez działaczy związanych ze spółką RPS INTERNATIONAL LTD propozycją utworzenia konstytucjonalnie powołanej administracji państwowej Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów z pomocą powołanego, niekorporacyjnego stowarzyszenia prywatnego pod nazwą Republic of Sovereigns.

Poseł, w czynnej służbie Rzeczpospolitej Polskiej Suwerenów,
Zadeklarowany Suweren,
Bolemir z Gai.