W Watykanie opublikowano MOTU PROPRIO papieża Franciszka w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i upowszechnianiu broni masowego rażenia.

W komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej podkreślono, że nowy dokument papieża Franciszka stanowi kontynuację działań podjętych przez Benedykta XVI. Poszerza on zastosowanie prawa watykańskiego w tej dziedzinie na dykasterie Kurii Rzymskiej oraz inne instytucje zależne od Stolicy Apostolskiej a także organizacje posiadające osobowość prawną i siedzibę w Państwie Watykańskim. Umacnia on funkcję nadzorczą i regulującą Urzędu Informacji Finansowej. Wprowadza także nadzorczą kontrolę instytucji zaangażowanych w działalność finansową, zgodnie z zaleceniem Komitetu Rady Europy, MONEYVAL i przypisuje się ją Urzędowi Informacji Finansowej.

Ponadto papież Franciszek ustanawia Komitet Bezpieczeństwa Finansowego. Jego celem jest koordynacja działalności kompetentnych władz Stolicy Apostolskiej i państwa Watykańskiego w dziedzinie zapobiegania i przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i upowszechnianiu broni masowego rażenia. W jego skład wchodzą asesor do spraw ogólnych w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej (obecnie Amerykanin, ks. prał. Peter Brian Wells), który przewodniczy Komitetowi, podsekretarz ds. relacji Stolicy Apostolskiej z Państwami (obecnie Maltańczyk, ks. prał. Antoine Camilleri), sekretarz Prefektury Spraw Ekonomicznych (obecnie Hiszpan, ks. prał. Lucio Ángel Vallejo Balda), a także wicesekretarz generalny Gubernatoratu, Promotor Sprawiedliwości przy Trybunale Państwa Watykańskiego, Dyrektor Urzędu Informacji Finansowej (obecnie Szwajcar René Brülhart) oraz Dyrektor Służb Bezpieczeństwa i Obrony Cywilnej Gubernatoratu, dr Domenico Giani.

Do obecnego MOTU PROPRIO dołączono statut Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.

Źródło powyższych informacji:

https://deon.pl/kosciol/serwis-papieski/motu-proprio-papieza-franciszka,203955

Treść MOTU PROPRIO w języku polskim:

„LIST APOSTOLSKI

WYDANE MOTU PROPRIO
NAJWYŻSZEGO PAPIEŻA FRANCISZKA

W SPRAWIE JURYSDYKCJI ORGANÓW SĄDOWYCH PAŃSTWA WATYKAN W SPRAWACH KARNYCH.

W naszych czasach dobro wspólne jest coraz bardziej zagrożone przez międzynarodową przestępczość zorganizowaną, niewłaściwe wykorzystanie rynków i gospodarki, a także terroryzm. Konieczne jest zatem, aby społeczność międzynarodowa przyjęła odpowiednie instrumenty prawne w celu zapobiegania i zwalczania działalności przestępczej poprzez promowanie międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach karnych. Ratyfikując liczne konwencje międzynarodowe w tych dziedzinach, a także działając w imieniu Państwa Watykańskiego, Stolica Apostolska stale podkreślała, że takie porozumienia są skutecznym środkiem zapobiegania działalności przestępczej, która zagraża godności ludzkiej, dobru wspólnemu i pokojowi. Aby odnowić zobowiązanie Stolicy Apostolskiej do współpracy w tych celach, w niniejszym liście apostolskim wydanym MOTU PROPRIO, stwierdzam, że:

 1. Właściwe organy sądowe Państwa Watykańskiego sprawują również jurysdykcję karną w sprawach:
  a) przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu, podstawowym interesom lub dziedzictwu Stolicy Apostolskiej;
  b) przestępstwa, o których mowa: – w ustawie nr VIII Państwa Watykańskiego z dnia 11 lipca 2013 r. zawierającej dodatkowe normy w sprawach karnych; – w ustawie nr IX Państwa Watykańskiego z dnia 11 lipca 2013 r. zawierającej zmiany w Kodeksie karnym i Kodeksie postępowania karnego; gdy przestępstwa te zostały popełnione przez osoby, o których mowa w ust. 3 poniżej, podczas wykonywania swoich funkcji;
  c) każde inne przestępstwo, którego ścigania wymaga umowa międzynarodowa ratyfikowana przez Stolicę Apostolską, jeżeli sprawca przebywa fizycznie na terytorium Państwa Watykańskiego i nie został poddany ekstradycji.
 2. Przestępstwa, o których mowa w ustępie 1, powinny być orzekane zgodnie z prawem karnym obowiązującym w Państwie Watykańskim w czasie ich popełnienia, bez uszczerbku dla ogólnych zasad systemu prawnego dotyczących czasowego stosowania prawa karnego.
 3. Dla celów watykańskiego prawa karnego za „funkcjonariuszy publicznych” uznaje się następujące osoby:
  a) członkom, urzędnikom i personelowi różnych organów Kurii Rzymskiej i instytucji z nią związanych.
  b) legaci papiescy i personel dyplomatyczny Stolicy Apostolskiej.
  c) osoby, które pełnią funkcję przedstawicieli, kierowników lub dyrektorów, a także osoby, które faktycznie zarządzają lub sprawują kontrolę nad podmiotami bezpośrednio zależnymi od Stolicy Apostolskiej i wpisanymi do rejestru kanonicznych osób prawnych prowadzonego przez Gubernatorstwo Watykanu Stan;
  d) każdą inną osobę posiadającą mandat administracyjny lub sądowy w Stolicy Apostolskiej, stały lub czasowy, płatny lub bezpłatny, niezależnie od stażu pracy tej osoby.
 4. Jurysdykcja, o której mowa w ustępie 1, obejmuje również odpowiedzialność administracyjną osób prawnych za przestępstwa, zgodnie z przepisami Państwa Watykańskiego.
 5. Jeżeli te same sprawy są ścigane w innych państwach, mają zastosowanie przepisy obowiązujące w Państwie Watykańskim dotyczące jurysdykcji równoległej.
 6. Treść art. 23 ustawy nr CXIX z dnia 21 listopada 1987 r., Która zatwierdza rozporządzenie sądowe Państwa Watykańskiego, pozostaje w mocy.
  O tym decyduję i ustalam, nie zważając na nic innego. Ustalam, że niniejszy list apostolski wydany Motu proprio zostanie ogłoszony poprzez jego opublikowanie w L’Osservatore Romano,wchodząc w życie 1 września 2013 r. W Rzymie, w Pałacu Apostolskim, 11 lipca 2013 r., w pierwszym z moim Pontyfikacie.

  FRANCISZEK”

Żródło tłumaczenia: https://komiwodzirejonline.wordpress.com/2020/11/25/motu-proprio-papy-franco-glosa-by-bzk-k-k-egz-szege/

Motu Proprio Papieża Fanciszka [wersja angielska]

https://youtu.be/zVBCqVKWYSk
https://youtu.be/6PKyJoJPuhA


Komentarz:

W oparciu o międzynarodowe relacje i umowy państwa Watykan zasadnicza treść MOTU PROPRIO odnosi się do Watykanu i do jego jurysdykcji obowiązującej w placówkach poza obszarem państwa. Dokument nie wskazuje bezpośrednio na jakieś namiestnictwo papieskie nad jurysdykcjami innych państw. Owszem, wskazuje na bezpośrednie namiestnictwo sądownicze Watykanu nad duchowieństwem i służbą cywilną Watykanu zarówno w samym Watykanie jak w państwach, z którymi Watykan podejmuje swoją działalność, ale błędem jest interpretowanie tego dokumentu w taki sposób jakoby określał on zwierzchnictwo papieskie nad jurysdykcją innych państw. Niektórzy twórcy różnych 'deklaracji życia’ lub 'deklaracji żywego człowieka’ próbują mylnie używać argumentu takiego zwierzchnictwa papieskiego podczas dochodzenia swoich praw w jurystykcjach stanowionych innych niż Watykan państń, ale takie znaczenie z dokumentu MOTU PROPRIO bezpośrednio nie wynika.

W debatach prawnych powołując się na źródła musimy umieć obronić swoje racje wynikające z interpretacji ich zasadniczej treści i przesłania, a nie w oparciu o niezwiązane z tymi dokumentami luźne przesłanki, bo takie wątłę i bezpodstawne argumenty zostaną prędzej czy później obalone, ale zanim to nastąpi dodatkowo wprowadzą ogół ludzi poszukujący swojej suwerenności w błąd.

:Paweł-Konrad:


Wspieraj Akademię Suwerena – przekaż swoją dotację:

Paypal: https://bit.ly/wspieraj-akademie-suwerena