Dyskusja toczy się w opariu o prawo stanowione, w zakresie ustaw i rozporządzeń obowiązjęcych obecnie w III RP [z wykluczeniem praw konstytucyjnych ludzi i obywateli].

Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570
U S T AWA
z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

[Definicje]

20) podejrzany o chorobę zakaźną – osobę, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną;
21) podejrzany o zakażenie – osobę, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia;

[Artykuły po aktualizacji. Dz.U. 2020 poz. 1845, Data ogłoszenia: 2020-10-20]

Art. 46a. W przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia
epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia (…):

(…)

2) rodzaj stosowanych rozwiązań – w zakresie określonym w art. 46b
(…).

Art. 46b. W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić:

(…)
4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
(…)

13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.

Z powyższego wynika, że ust. 4) i 13) mogą być ustanowione niezależnie od siebie, a ust. 13) nie wynika bezpośrednio z ust. 4). Innymi słowy oznacza to, że można ustanowić je opcjonalnie bez bezpośredniej współzależności.

[Konkluzja]

Argument przytoczony na filmie przez obywatela, jakoby rozporządzenie może być stosowane tylko wobec osób chorych lub podejrzanych o zarażenie, postawiony policjantom, nie jest więc obecnie prawdziwy i dlatego nie ma zastosowania w tym przypadku.

Obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów, który wcześniej dotyczył tylko osób chorych i podejrzanych o zachorowanie teraz może objąć wszystkich, nawet osoby zdrowe. Osoby zdrowe mogą być objęte nakazem zakrywania ust i nosa w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach.

Niestety, ciągle zmieniające się prawo stanowione naraża obywateli na nieznajomość tego prawa i bezustaną możliwość popadania w konflikty z przedstawicielami tego prawa (w potocznym, obywatelskim zrozumieniu tego przedstawicielstwa), chociaż w rzeczywistości nadrzędnym obowiązkiem tych służb jest ochrona całego narodu, ludzi i obywateli, dla których ich służba została pierwotnie powołana.

:Bolemir.

Wspieraj Akademię Suwerena – przekaż swoją dotację:

Paypal: https://bit.ly/wspieraj-akademie-suwerena